PUNTOPACE-FORUM e COMMENTI.
. . .I messaggi possono essere anche personali.
Puoi chiedere le dispense
scrivendo QUI privatamente

Ihren Text tippen/Digitare il testo

Private post. Click to view.Added: April 7, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address


Ihren Text tippen/Digitare il testo
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου . 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 12Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 14 Καὶ μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

Added: February 15, 2018
Delete this entry Reply to entry View IP address
Ihren Text tippen/Digitare il testo

Private post. Click to view.Added: September 26, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP address
Ihren Text tippen/Digitare il testo

Private post. Click to view.Added: September 26, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP addressIhren Text tippen/Digitare il testo
PAOLO ZONA- Aprile 2015-Terrazza Seminario-Facoltà Teologica dellItalia Meridionale-Posillipo (Napoli) Ciao,Giovanni ed amici tutti! E una vita che non ci si rivede! Come già saprete tutti,dopo lOrdinazione del 1973, nel 1977 ho ottenuto la riduzione allo stato laicale,con la facoltà di continuare a vivere, dove ero conosciuto ed avevo operato. Tutto è avvenuto alla luce del sole,sotto la guida del Padre spirituale e del Vescovo,Mons.GuidoSperandeo. Da allora sono sempre vissuto a Calvi Risorta ed a Sparanise,come insegnante di Musica in varie Scuole ed organista in varie Comunità parrocchiali. Ho continuato a 'sentire * * * Ecclesia',nonostante sia stato semplicemente messo tra parentesi da tanti amici e confratelli. Mi hanno sostenuto Dio, la mia nuova famiglia e le persone più umili ed avanti negli anni,che hanno continuato a manifestarmi stima ed affetto Attualmente faccio il pensionato,continuo a curare la Schola cantorum della parrocchia di Sparanise e svolgo il compito di ministro straordinario dell'Eucaristia. Ho una moglie più brava,paziente e santa di me! Mia figlia Miriam si è sposata quasi due anni fa e nelloccasione venne Giovanni DAlise-vescovo di Caserta-a benedire le nozze. Mio figlio,dopo anni di supplenze brevi nella scuola,è alle prese col Concorsone. Non ho mai smesso di pensare a voi ,di ricordarvi nelle preghiere,soprattutto durante le celebrazioni dellEucarestia, al momento delrendila perfetta nellamore,in unione con il nostro Papa,il nostro Vescovo e tutto lordine sacerdotale. Negli ultimi tempi ho cercato di mettermi in contatto con tutti i miei compagni. Conservo gelosamente la foto del 3Liceo,a Benevento.e quella sulla terrazza del Seminario di Posillipo. Di questi tempi,l'anno scorso, sono ritornato dopo oltre 40 anni a Posillipo (foto) ,per il raduno degli ex Alunni, ma ho rivisto solo Ettore Franco,allora organista ed ora Padre spirituale e,senza saperlo,il nostro vescovo Artuto Aiello, che era venuto a Posillipo nel 1974,dopo la nostra partenza... Ogni tanto mi sento con i compagni del Seminario di Benevento,con Giovanni D'Alise, Nunzio Galantino,Pasqualino Fabrizi Quando vi capita,ricordatemi nelle vostre preghiereci contone ho bisogno In questi giorni sto imparando ad utilizzare anche facebook...perciò spero di incontrarci più spesso,anche se solo virtualmente (ma limportante è la communio sanctorum in Christo). Dio ci illumini,sostenga i nostri passi,alimenti il nostro respiro,riempia i nostri cuori! Paolo Zona.

Admin reply: * La foto è visibile dalla pagina "Classe Posillipo"
QUI COMUNQUE LA RISPOSTA DI Giovanni MAZZILLO
PAOLO carissimo, sei una ventata di primavera, in questo maggio capriccioso, sei proprio tu
nonostante gli accessori della nostra comune età (capelli bianchi e piccola valigia tondeggiante sempre addosso, alias pancetta),
ma credo che, chi più chi meno, ne siamo forniti tutti. Anchio ti ricordo e anche bene, dati i nostri intrattenimenti musicali e le relative prove di allora.
Anchio provo verso di te non solo un po nostalgia, ma anche tanto affetto: per la tua essenzialità ed ora, a quel che racconti,
per le tue vicende personali, che però vedo si sono volte al meglio
A Tortora, dove attualmente sono parroco, facendo la spola per Catanzaro, dove ancora per un paio danni mi resta linsegnamento di teologia,
abbiamo un bellissimo organo a canne Ti invito a venire a suonarlo. Anzi ti invito a venire a trascorrere qualche giorno di vacanza qui,
ovviamente con la tua famiglia. Ti ospito con tanto gioia. Dimmi solo quando vieni/venite.
Quanto alla Chiesa e al comune sacerdozio - lo scrivo per te e per gli altri - sta per uscire il mio libro di ecclesiologia (meglio tardi che mai). S'intitola "POPOLO DELLE BEATITUDINI. SAGGIO DI ECCLESIOLOGIA", EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA.
Le altre mie notizie le avrai lette dal sito dove mi hai trovato. Gli altri compagni spero che ti rispondano.
Se vogliono condividere le risposte basta mandare copia della mail a me ed io pubblicherò ogni cosa.
Un grande abbraccio, felice di averti ritrovato, Giovanni Mazzillo

:) :) :)


Added: May 5, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP address


Ihren Text tippen/Digitare il testo
Da Mons. Francesco SAVINO, Vescovo di Cassano Jonio
Il mio regno non è di questo mondo *
Ascoltate dunque, Giudei e gentili; ascoltate, regni tutti della terra! Io non intralcio la vostra sovranità in questo mondo: Il mio regno non è di questo mondo (Gv 18,36). Non lasciatevi prendere dall'assurdo timore di Erode alla notizia della mia nascita Il mio regno - dice il Signore - non è di questo mondo. Venite nel regno che non è di questo mondo; venite credendo, e non vogliate diventare crudeli per paura... Qual' è infatti il suo regno se non i credenti in lui, a proposito dei quali dice: "Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo?" (cfr Gv 17,16). Anche se egli voleva che essi rimanessero nel mondo, e per questo chiese al Padre: "Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal male" (Gv 17, 15). Ecco perch anche qui non dice: "Il mio regno non è in questo mondo", ma dice: "Il mio regno non è di questo mondo" Il suo regno non è di quaggiù, perch è peregrinante nel mondo E' quindi del mondo tutto ciò che è stato generato dalla stirpe corrotta e dannata di Adamo; è diventato però regno di Dio, e non è più di questo mondo, tutto ciò che in Cristo è stato rigenerato. È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto (Col 1, 13).
*Sant'Agostino (354-430), vescovo d'Ippona (Africa del Nord) e dottore della Chiesa, Omelie sul Vangelo di Giovanni, 115 (Nuova Biblioteca Agostiniana) -------------------
In Cristo Gesù," il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra",
Buona solennità del Cristo


Added: November 22, 2015
Delete this entry Reply to entry View IP addressIhren Text tippen/Digitare il testo
Presenti:
Antonio Toso,Chiara Limongi,Michele Maceri,Mario Bagnoli,Veronica Limongi,Alessia Bruno,Martina Limongi,Don Giovanni,Don Jay
Organizzazione per domenica 21:veglia di pr-natalizia alle ore 18:00 con preghiere,canti e riflessioni
Organizzazione domenica 14: uscita alla sellata e oltre,casa zu Paolo.
Organizzazione domenica 23: uscita a Salerno


Added: December 15, 2014
Delete this entry Reply to entry View IP address


Ihren Text tippen/Digitare il testo
Presenti: MARIO BAGNOLI,VERONICA LIMONGI,CHIARA LIMONGI,MICHELE MACERI,GIULIA BRUNO,GIUSEPPE PIO BRUNO.

Il tema trattato in questo incontro è la perenne insoddisfazione giovanile. Abbiamo letto un articolo inerente a questo argomento e ci siamo confrontati tra noi.
Abbiamo iniziato una discussione per capire se anche noi pretendiamo sempre di più e non siamo mai soddisfatti.

Ci siamo organizzati per domenica 19 ottobre per fare trekking fluviale e di terra.


Added: October 17, 2014
Delete this entry Reply to entry View IP addressIhren Text tippen/Digitare il testo
Carissimo don Giovanni,
condivido, con umiltà e coraggio, quanto hai scritto nella tua di questa mattina inviando al dolcissimo amico, Vescovo di frontiera, in un territorio gravemente ferito dalla 'ndrangheta, da lui sempre contrastata con la testimonianza esemplare di prete, professore e vescovo della Chiesa calabrese che, ancora, è ferita dai prepotenti e, purtroppo, dai loro diversamente fiancheggiatori!
A S. E. Francesco Milito va -anche- la mia fraterna solidarietà nel momento in cui il Signore lo illumina nella scelta di vie sante per un cammino giusto della sua Chiesa diocesana inchinandosi solo davanti alla Madonna delle Grazie chiedendoLe perdono. Ho pregato per don Franco Milito -sempre presente ai convegni della fondazione Serio, compreso quello sull'educazione all'onestà- e per il mio parroco, don Franco Liporace -intorno a cui solidalizza la Praia migliore, orante, da lui stesso incoraggiata ad affidarsi a Dio, a chinare il capo davanti alla Madonna della Grotta, mai davanti ai potenti o al potere.
Un forte abbraccio, auguri di buona domenica a voi tre, mie carissime guide spirituali, Giuseppe

Admin reply: Grazie, Giuseppe, della bella ed intensa lettera. la pubblico per gli amici, sapendo in anticipo di avere il tuo permesso. Non dimenticare il concerto di organo previsto nella nostra chiesa parrocchiale per il 16 sera, ore 21. Ciao e buona domenica, DG


Added: July 12, 2014
Delete this entry Reply to entry View IP address
Ihren Text tippen/Digitare il testo
Carissimo don Gianni, ho ricevuto e "ascoltato" la traccia che introduce la locandina della 4^ domenica di Quaresima, le parole che scandiscono la splendida preghiera e la foto incantevole, la Parola di Dio che risuona come un appello irrinunciabile, per chi cerca e si sforza di vedere, al di là delle apparenze, la luce divina che Dio fa splendere nel cuore delle sue creature. E' una luce che brilla specialmente nei più deboli, nei disabili, nei poveri, negli emarginati e nei reietti della nostra società, che scommette tutto sull'immagine. Ma quanti pensano che lo specchio spesso riflette un'immagine falsa? Quella del pregiudizio, della erronea convinzione che la malattia (il cieco del vangelo di Giovanni)sia dovuta al peccato e non alla certezza che quello è il luogo privilegiato dove si manifestano la presenza e la gloria di Dio. Allora non solo il vedere, ma soprattutto il saper guardare oltre è la misura di una fede che diventa riconoscimento, riconoscenza, testimonianza di fronte al mondo. Questa capacità, che è pur sempre dono, è ciò che auguro a ognuno di noi.
Con la stima e l'affetto di sempre. Anna

Admin reply: Grazie, davvero di cuore, Anna, hai aggiunto una riflessione ulteriore che effettivamente rende il discorso più attuale e più vicino al mondo dei poveri, o come io preferisco chiamarli, degli "impoveriti". Ho pubblicato il tuo intervento anche in FB.... Ciao!


Added: March 29, 2014
Delete this entry Reply to entry View IP address
Powered by PHP Guestbook 1.7 from PHP Scripts
 
1 2 3 4 5 6 Next › Last »